Politikalarımız

“Akaryakıt İkmal ve Depolama Tesisleri, Akaryakıt İstasyonları, Tank-Pompa, Karayolu, Demiryolu, Denizyolu Araçları, Taşıt Tanıma, Uydu Takip, Mobil Takip, Navigasyon, İletişim, Elektrik-Elektronik Sistemleri ve Bunlara Ait Çözümleri, Tasarımı, Geliştirilmesi, Yazılımı, Otomasyonu, İmalatı, Montajı, Altyapı ve İnşaatı ile Bakım ve Satış Sonrası Hizmetlerin Sağlanması’’ faaliyetlerini gerçekleştirirken,

 • Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak ve bu hususta yenilikçi ürünler/ çözümler üretmek
 • Akaryakıt otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 • Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
 • Politikamızı güncel, global koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Çevresel boyutlarda etkileri, bu etkilerin türlerini belirlemek, zararları tespit etmek ve bu açıda çalışmalarımızı güncel tutmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan oluşabilecek kirliliği önlemek, doğal hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek,

Olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşebilecek kimi olumsuz durumların ve bunların sonucunda ortaya çıkabilecek negatif durumların olabildiğince engellenip, çalışanlarımız, çevre ve canlı hayatın kötü etkilenmeyecek, tehlike içermeyecek hale getirilmesini hedeflemekteyiz.
Bunun için de çalışmalarımız sırasında karşılaşabileceğimiz olumsuzlukların tanımlanıp bununla ilgili tüm önlemlerin alınarak riskin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Tüm tehlike ve risk durumları hesaplanıp akabinde risk analizleri yapılarak emniyetli çalışma, iş sağlığı, emniyet ve çevre güvenliği konularında uyulması gereken kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, tüm Asis çalışanları açısından uygulanıp sistemin sürekliği sağlanacaktır.
Asis SEÇ-G Şartnamesinde, Asis’in faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında uyulması gereken tüm kurallar belirlenmiştir. Asis; SEÇ-G Şartnamesini; SEÇ-G politikalarını, hedeflerini ve Şartnamenin taahhütlerini ortaya koyarak oluşturmuştur. Bu kurallara, tüm Asis çalışanlarının, yetkili servislerinin, bayilerin de uyması ve uygulaması gerekmektedir.
 

“Akaryakıt İstasyonları için; Elektrik-Elektronik Sistemler ve Bunlara Ait Çözümler, Tasarımı, Geliştirilmesi, Bilişimi, Otomasyonu, Yazılımı, Kurulumu İle Bakım ve Satış Sonrası Faaliyetlerde Taahhütleri İçeren Uygun Hizmet Sunumu” konularında faaliyetlerini yürüten, vermiş olduğu hizmetlerde daima müşteri memnuniyetini esas alan, iş sürekliliğini sağlamayı amaç edinen ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimseyen Asis Otomasyon, hizmet yönetim sistemini güvence altına almak ve iş sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.
Bu doğrultuda Asis Otomasyon olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Hizmet Yönetimi ve İş Sürekliliği Entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:
- Tüm Asis Otomasyon çalışanlarının ve HYS’inde tanımlanan belirli kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan HYS’ ne uymaları beklenmektedir.
- Tüm personel ve belirli şirket dışı taraflar, uygun eğitimi alacaklardır.
HYS, sürekli ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.
- Asis Otomasyon, HYS çerçevesini desteklemek ve güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirmek amacıyla, üst yönetim tarafından yönetilen ve Kalite Güvence Yöneticisi ile diğer yöneticilerin dâhil olduğu bir bilgi güvenlik komitesi oluşturmuştur.
- Asis Otomasyon kendi HYS’nin ISO 27001:2017, ISYS ISO 22301:2019, HYS ISO 20000-1:2018 onay belgesini elde etmeyi taahhüt etmiştir.
- Bu politika, risk değerlendirmede veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.
- Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,
* İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,
* Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,
- Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
- Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
- Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,
- Olası her türlü felaket senaryosuna hazırlıklı olarak müşterilerimize kritik hizmetleri azami ölçüde sunmaya devam etmeyi,
- Vermiş olduğumuz taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamayı,
- Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmeyi,
- Öngörülemeyecek iş kesintilerinin müşterilere olan etkisini, finansal ve itibarı olumsuz etkilerini azaltmayı,
- İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan acil durumu etkin bir şekilde yönetmeyi ve doğru iç ve dış iletişim akışını sağlamayı,
- Öngörülemeyecek felaketler karşısında kesinti sürelerini şirket, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmeyi,
- Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,
- Bu verilerden hedefler üretmeyi,
- Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
- İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,
Taahhüt ederiz.
 

Asis, inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikalarını izleyerek, inovatif üretim kabiliyetini geliştirmek amacıyla gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, yenilikçi fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli süreçlere önem vermektedir.

Öğrenen, gelişen ve geliştirerek üreten bir yapı olarak Asis, tüm paydaşları ile inovasyon odaklı çalışmaları yürütür, geliştirir ve destekler.

Asis'in tüm yöneticileri inovatif çalışmalar için gerekli ortamı sağlamak ve bölümündeki ilgili işleri koordine etmekten sorumludur.

Aynı şekilde tüm yöneticiler ve çalışanlar, etik kurallar çerçevesinde çalışma alanları ile ilgili gerekli yenilikçi ve yararlı bilgilere ulaşıp organizasyon içerisinde yayarak, kullanımını desteklemek ile yükümlüdür.

Böylece yeni bilgilerin yenilikçi ürünlere, bu hususta başvurulan hizmete ve süreçlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, TS EN ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin ve ISO 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sisteminin ana teması; Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş.’de Akaryakıt ikmal ve depolama tesisleri ile akaryakıt istasyonları, inşaat, altyapı, tank, pompa ile karayolu, demiryolu, denizyolu, araçlarına ait otomasyon, taşıt tanıma, uydu takip, navigasyon, iletişim, elektrik/elektronik sistemleri ve bunlara ait çözümlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, yazılımı, montajı ile bakım ayrıca ek olarak satış sonrası hizmetlerin sağlanması hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan,  meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleri dahilinde gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak; Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğinde var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve bahsi geçen açıkların BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, onları sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek ve değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takip etmek
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. Muayene Kuruluşu, yetkin çalışanlar, ileri teknolojik donanım ve dokümante edilmiş süreçler ile yüksek kalitede muayene hizmeti sağlar. Bu hizmeti sunarken tarafsızlık, doğruluk, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine göre hareket eder.

 • TS EN ISO / IEC 17020 Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına göre yapılan muayeneler hatasız, güvenebilir ve izlenebilir sonuçları garanti eder. Müşterinin istek ve beklentileri karşılanırken en üst düzeyde hizmet kalitesinden ödün verilmemesi esastır.
 • Muayene çalışmalarında görev alan personel ilgili standart gerekleri konusunda eğitim almış olup, sorumluluklarını ilgili standart kapsamındaki dokümantasyon ve muayene politikasına göre yerine getirir.
 • Ölçülebilir hedefler kapsamında tüm muayene süreçleri sürekli iyileştirme odaklı olarak takip edilir.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.

Tüm Çerezleri Kabul Et

Kişisel verilerin korunma ve işlenme politikası web sitemizde yer almaktadır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.